இப்படி எல்லாம் keyboard இருக்கா?\ super cool tech gadgets

flexible key-board snapdeal( Rs 499). Checkout finearts-usb-desktop-keyboard. https://m.snapdeal.com/product/finearts-usb-desktop-keyboard/676028970233?utm_source=growth_microaffiliate&utm_campaign=affiliate0608&phone=7200593815&source=ps_app_widget&signinreqd=1&viewinapp=1. Adaptable keyboard. Amazon (Rs 529). Outre Lightweight Ultra-Slim Portable Flexible Foldable Silent[…]

Read more