රු.750 ට අඩු Tech Gadgets Under 5$ – 2018

Here’s the 2nd video clip about Top Technology devices under 5$ which means rs.750. I have selected Gearbest and also below’s the very best deals I located on gearbest under 5$.

Discount Code (Only Valid for 1,2,3,4 4 )- CA% GB4th04.( 1) Phone Tripod – https://goo.gl/KXAzam.( 2 )Lens Kit -https://goo.gl/wDXKqZ
. (3 )Magnetic Cable Micro USB- https://goo.gl/mRxao5.( 4) Card Reader – https://goo.gl/E8PdKo.
Promo Code.( Promo code does not legitimate for adhering to things ).( 5) USB SoundCard- https://goo.gl/dPaJ8v. (6) Phone Ring 1- https://goo.gl/LP3qAM.

( 7) Phone Ring 2 – https://goo.gl/APrzNr.
( 8) USB Fast Charger 2A- https://goo.gl/sAqdTN. (9) 2 Port USB Charger- https://goo.gl/bnQPWh.( 10 )Fastest QC 3.0 3A Charger- https://goo.gl/T2RrCs.( 11 )USB C Magnetic USB Cable- https://goo.gl/fyTupd. SL GEEK Android app-. https://goo.gl/nL7SxQ. Follow & Join:D. Instagram- www.instagram.com/slgeek. Facebook -www.facebook.com/slgeekshow.
Twitter – www.twitter.com/slgeekshow.