گجت و نوآوری بسیار کاربردی و کار آمد در سال TOP 10 GADGETS 2018

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING